Fi


Fi Permohonan

Fi permohonan boleh dirujuk pada Jadual Kedua, Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Spektrum) 2000 dan senarai pindaan, seperti di bawah:

  1. Permohonan  (AA): RM 60 bagi setiap permohonan
  2. Permohonan Perubahan AA: RM 20 bagi setiap permohonan
    Perubahan adalah tidak dibenarkan bagi perkara di bawah:
    1. Perubahan pemegang AA.
    2. Perubahan Isyarat Panggilan.
  3. Permohonan salinan penguntukan yang diperakui benar: RM 10 bagi setiap muka surat

Fi Penguntukan

Fi penguntukan radas boleh dirujuk pada Jadual Pertama Peraturan – Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Spektrum) 2000 dan senarai pindaan. Jadual tersebut merangkumi Susunan A (Fi tetap) dan Susunan B (Fi Berubah-ubah).

Fi Tetap:

Jenis Radas Fi Tetap (RM)
Stesen Amatur (Kelas A) 36
Stesen Amatur (Kelas B) 24


Contoh pengiraan Fi AA

 
Fi Permohonan (RM) Fi AA (Tahunan) Tempoh (Bulan) Jumlah (RM)
Fi Tetap (RM) Fi Berubah-ubah (RM)
60 36 N/A 3
[60] + [36*(3/12)] = [69]
[Fi Permohonan] + [Fi Tetap x Tempoh] = [Jumlah Fi AA]

Isyarat Panggilan Sementara